OSTiDM Kontakt

RODO

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, podajemy poniższe informacje:
1. Informacja o administratorze danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Tańca Crea Dance s.j. Karolina Felska, Krzysztof Wasilewski, z siedzibą w Olsztynie 10-092, przy ulicy Al. Obrońców Tobruku 3
2. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych lub osobą odpowiedzialną za dane osobowe
Z osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kik@wasilewski-felska.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Centrum Tańca Crea Dance s.j., ulica Al. Obrońców Tobruku 3, Olsztynie 10-092
3. Cele przetwarzania
Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku z przygotowywaną ofertą związaną z organizacją kursów tańca, imprez szkoły tańca lub zgłoszeniem lub wypełnieniem zapisów umowy związanej z prowadzeniem zajęć z zakresu uczestnictwa w kursach organizowanych przez szkołę tańca lub przygotowaniem oferty dotyczącej wypoczynku lub kontaktu mającego na celu poinformowanie o zbliżających się wydarzeniach przygotowanych przez Centrum Tańca Crea Dance s.j. Dane te będą przetwarzane w następujących celach:
1. Sprzedaży produktów i usług.
2. Obsługa rezerwacji.
3. Marketing bezpośredni.
4. Podstawa prawna
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. Niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
2. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
5. Kategorie pozyskiwanych danych osobowych
W celu realizacji zapisów statutowych oraz związanych z działalnością Centrum Tańca Crea Dance s.j. pozyskujemy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
1. Dane teleadresowe, PESEL, adresy email, telefony
2. Historię odbytych kursów, zajęć (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki).
3. Historię uczestnictwa w organizowanych imprezach, spotkaniach w ramach aktywności szkoły tańca Centrum Tańca Crea Dance s.j. .
6. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2. Firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa.
3. Organizatorom imprez turystycznych, hotelom, przewoźnikom i innym odbiorcom wymaganym przy realizacji imprez.
4. Procesorom obsługującym obszar IT w związku ze zleconymi przez Centrum Tańca Crea Dance s.j. działaniami realizowanymi w imieniu Centrum Tańca Crea Dance s.j.
7.Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji oferowanej/sprzedawanej imprezy/usługi turystycznej lub innego produktu związanego z oferowaną/sprzedawaną imprezą/usługą turystyczną.
Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji zapisów statutowych oraz związanych z działalnością Centrum Tańca Crea Dance s.j.
8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane.
1. Dane dotyczące wykonywania umowy – 10 lat.
2. Działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują Centrum Tańca Crea Dance s.j. do przetwarzania danych przez określony czas.
9. Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych
Informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa.
2. Sprostowania danych.
3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
6. Przeniesienia danych osobowych.
7. Tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniu.
10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.
11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Tańca Crea Dance s.j., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania innych czynności związanych z działalnością Centrum Tańca Crea Dance s.j.
Podanie danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji lub zapisu na zajęcia, bez ich podania rezerwacja zapis nie mogą być przyjęte.
13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Centrum Tańca Crea Dance s.j. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany na zasadzie profilowania. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług. Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo mogą otrzymywać – oferta będzie dopasowywana do Państwa potrzeb.